Top

My Basket
Subtotal: € 0,00
 - Advanced search
You are here:  Home / Shop / Bücher
Item overview
Legende
This article is available
Im Zulauf
Artikel ist bestellt
Momentan icht lieferbar
Auf Bestellung
Network

Märchenbuch - Suryoyo - Kthobonoyo

Art.Nr.: 10090
Ready for delivery in: 1-2 Working-days
Availablility: Dieser Artikel ist lieferbar
5,00
plus Delivery

Amount:

ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ،


ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܰܒܕܳܪ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܣܶܦܪܳܝܽܘܬܼܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܬܐ ܐܶܬܬܰܪܓܡܰܬܼ݀ ܠܠܶܫ̈ܳܢܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܐܽܘܪ̈ܺܝܦܳܝܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܳܡܝܳܐ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܢܳܣܶܒ ܡܢܳܬܼܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܶܗ ܘܢܶܬܶܠ ܠܠܶܫ̈ܳܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕܶܐܬܬܰܪܓܰܡ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܬܰܩܢܺܝܢ ܘܡܶܬܚܰܝܠܺܝܢ ܘܣܶܦܪܳܝܽܘܬܼܗܽܘܢ ܥܳܬܼܪܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܶܬܡܚܶܠ ܘܪܳܦܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܣܢܺܝܩܽܘܬܼܳܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܒܶܗ ܐܶܠܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܣܝ̈ܳܡܶܐ ܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܐ ܕܶܐܬܬܰܪܓܰܡ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܢܳܦܶܠ ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ.

ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܝܬܶܐ ܠܰܗܳܘܝܳܐ ܣܝ̈ܳܡܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܶܫ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢܰܢ ܒܰܣܝ̈ܳܡܶܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ ܕܰܩܕܳܡ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܝܰܬܺܝܪ ܐܰܝܟ ܟܬܼܳܒ̈ܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܥܒܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܰܪܗܰܒܰܫ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܢܶܒܪܶܐ ܐܰܘ ܢܬܰܪܓܶܡ ܠܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܐ ܘܡܶܢ ܦܶܪ̈ܥܶܐ ܘܚܰܩ̈ܠܶܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ ܕܣܶܦܪܳܝܽܘܬܼܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܣܦܺܝܩܽܘܬܼܳܐ ܘܰܣܢܺܝܩܽܘܬܼܳܐ ܠܰܣܝ̈ܳܡܶܐ ܘܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬܼ ܡܶܛܽܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܬܶܬܼܡܠܶܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܢܚܰܝܶܠ ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܶܫܳܢܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ.

ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܬܽܘܒ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܼܳܐ ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܶܐܫܬܘܬܰܦ ܥܰܡܝ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ.

 

ܔܐܢܐ ܐܝܫܠܪ  

Weight: ca. 300 g (280 g without packing)
 
 Login
Topseller
Newsletter
E-Mail

Format
We accept
We
*All our prices get on incl. VAT plus possible Delivery costs and COD charges if need be.
Print | Powered by Koobi:SHOP 7.7 © dream4® | Imprint | Lesezeichen / Weitersagen